50 eines i tutorials Twitter per a desenvolupadors web


Twitter s'ha convertit en l'eina essencial de conversa dels catalans més influents a la xarxa. Pels que col.laborem amb projectes de difusió de les TIC, ens passa que tenim de públic gent disposada a retransmetre l'esdeveniment pel twitter als seus followers. Ja fa un temps que ens preocupa no poder canalitzar tots aquests esforços. Sortint del punt de partida de Piulades per pardals, fins arribar al Juitter (gràcies a @munyoki, @hombrelobo i @lostintv), he trobat una recopilació d'eines per treure-li més partit al twitter com a programador.

L'article està fet per la gent de Smashing Magazine, 50 eines i tutorials Twitter per a dissenyadors i desenvolupadors web. Com et podràs imaginar hi ha de tot. A continuació podràs llegir la versió traduïda pel traductor de google o anar a l'article en anglès.


Twitter apareix en innombrables llocs web personals i professionals d'avui en dia, si és un simple "Sígueme" targetes d'identificació a la capçalera o una mostra de que l'autor de l'últim tweets a la barra lateral. No longer a fad, Twitter is now a necessity for every website, not just for sharing your thoughts and keeping in touch with people, but also for marketing, advertising and even searching. Ja no és un caprici, Twitter és ara una necessitat per a cada web, no només per compartir els seus pensaments i es mantindrà en contacte amb la gent, sinó també per a la comercialització, la publicitat i fins i tot la recerca. But you may be wondering, How can I make Twitter work the way I want on my website? Però pot ser que se li preguntava, com puc fer que Twitter tasca de la manera que jo vull en el meu lloc web?

Below, we present Twitter Web Designer and Developer Toolbox, API and Tutorials , a series of tutorials, links, references, libraries and plug-ins that will help you do everything you’ve always wanted to do with Twitter. A continuació, presentem Twitter Web Designer i Developer Toolbox, al'API i tutorials, una sèrie de tutorials, enllaços, referències, biblioteques i plug-ins que us ajudaran a fer tot el que sempre he volgut fer amb Twitter.

Twitter Development Links Twitter Desenvolupament Enllaços

Twitter Web App

Twitter Technology Blog Twitter Bloc de Tecnologia
If you’re writing an application for the Twitter API or just curious about the code, tools and practices, this blog has something for you. Si està escrit una sol licitud de l'API de Twitter o simplement curiositat per el codi, eines i pràctiques, aquest bloc té alguna cosa per a tu.

Twitter API Wiki home page Twitter API pàgina Wiki
Download the Twitter API here, and it’s also a great reference for developers. Descarregar aquí l'API de Twitter, i és també una gran referència per als desenvolupadors.

Twitter API Announcements - Google Groups API de Twitter Anuncis - Grups de Google
This website is updated only when changes to the Twitter API are released or there is a pending release. Aquest lloc web s'actualitza només quan els canvis en l'API de Twitter s'alliberen o s'espera d'un alliberament.

Twitter Development Talk - Google Groups Twitter Desenvolupament Talk - Grups de Google
Discussion about the development and use of the Twitter API Discussió sobre el desenvolupament i ús de l'API de Twitter

Follow Twitter Development via Twitter Siga el Desenvolupament a través de Twitter Twitter
Keep up to date with all news via Twitter. Manténgase al dia amb totes les notícies a través de Twitter.

Introduction to the Twitter API Introducció a l'API de Twitter

Twitter Web App

Twitter API for Dummies Twitter API for Dummies
This is an easy-to-follow tutorial with several examples based on different Web technologies. Això és un fàcil de seguir tutorial amb diversos exemples basats en diferents tecnologies Web. It has just enough for you to start your own Twitter project. Té prou per que pugui començar el seu propi projecte Twitter.

Using the Twitter API Ús de l'API de Twitter
This is an excellent introduction to using the Twitter API. Aquesta és una excel lent introducció a l'ús de l'API de Twitter. The API offers many different ways to connect to your details including XML, JSON, Atom and RSS. L'API ofereix moltes maneres diferents de connectar-se a les seves dades incloent XML, JSON, Atom i RSS. This tutorial uses XML, PHP and cURL. Aquest tutorial utilitza XML, PHP i CURL.

Get Started With the Twitter API Començar a utilitzar l'API de Twitter
If you’re looking to try out an API for the first time, Twitter’s is a great one to start with. Si està buscant provar una API per al primer temps, Twitter és una gran una per començar. Its API is simple and easy to use. La seva API és simple i fàcil d'utilitzar. The only thing to keep in mind is that Twitter limits you to 70 requests per 60-minute intervals, so remember to cache or otherwise store your results. L'única cosa a tenir en compte és que Twitter limita a 70 sol licituds per intervals de 60 minuts, així que recorda la memòria cau o emmagatzemar d'una altra manera els resultats.

Getting Started with the Twitter API Com començar amb l'API de Twitter
Twitter’s API lets you read and write Twitter messages with minimal coding in nearly any programming language. L'índex API d'Twitter et permet llegir i escriure missatges de Twitter amb un mínim de codificació en gairebé qualsevol llenguatge de programació. In fact, you can use this API without doing any programming. De fet, pot utilitzar l'API sense fer cap programació. A slightly more advanced tutorial than the previous three. Una mica més avançat que l'anterior tutorial tres.

Building Your Website Around Twitter Al voltant de la construcció del seu lloc web Twitter

Build Your Own Social Home! Construeixi la seva pròpia Socials Inici!
Many of us have not only our own websites, but also Twitter, Flickr, ScrnShots and Facebook accounts, too. Molts de nosaltres no només els nostres propis llocs web, sinó també a Flickr, Facebook i ScrnShots comptes, també. This tutorial brings all of these together neatly on one page. Aquest tutorial porta tots aquests junts perfectament en una sola pàgina.

Twitter Web App

How to Create an RSS-Enabled Micro-Blog with Twitter Com crear un RSS-Activat Micro-Bloc amb Twitter
Have you ever wanted to create a simple multi-person blog but didn’t want to bother setting up an entire WordPress installation? Alguna vegada ha volgut crear un simple bloc de diverses persones, però no voleu molestar la creació de tota una instal lació de WordPress? If so, this tutorial is for you. Si és així, aquest tutorial és per a vostè. By combining Twitter Search, Atom feeds, hash-tags and PHP, you can create an RSS-enabled, micro-blog using Twitter and be up and running in less than 10 minutes. Twitter mitjançant la combinació de recerca, feeds Atom, hash-etiquetes i PHP, vostè pot crear un RSS habilitat, micro-bloc a través de Twitter i en marxa i funcionant en menys de 10 minuts.

Twitter Web App

How to Make a Unique Website for Your Twitter Updates Com fer un lloc web exclusiu per al teu Twitter Actualitzacions
Twitter offer a little JavaScript widget that automatically uses the API and returns simple HTML of your recent tweets. Twitter ofereixen una mica de JavaScript giny que utilitza automàticament l'API i retorna HTML simple dels seus darrers tweets. This tutorial shows you how to design a unique website for your Twitter updates using this widget. Aquest tutorial us mostra com dissenyar un lloc web d'actualitzacions del seu Twitter utilitzar aquest artefacte.

Twitter Web App

How to Build a Maintainable Website Using CushyCMS and Twitter Com Construir un lloc web utilitzant CushyCMS mantenible i Twitter
In this tutorial, you build a simple one-page website and then, in less than 5 minutes, set it up with a Twitter feed for daily updates and with CushyCMS for general content. En aquest tutorial, vostè construeix un senzill d'una pàgina web i després, en menys de 5 minuts, va posar en marxa un Twitter amb actualitzacions diàries per a l'alimentació i amb CushyCMS de contingut general.

Twitter Web App

Send Message from a PHP Page Using the Twitter API Enviar missatge d'una pàgina PHP Ús de l'API de Twitter
This is a very simple tutorial (really just a few lines of codes!) that explains how to post a message using the Twitter API from a PHP page. Aquest és un tutorial molt senzill (en realitat unes poques línies de codis) que explica com enviar un missatge utilitzant l'API de Twitter des d'una pàgina PHP.

Twitter Web App

How to Run Multiple Twitter Feeds on the Same Page Com executar múltiples Twitter feeds en la mateixa pàgina
What if you want to display the Twitter feed of someone you admire or perhaps the feed of another author on your blog? Què passa si vostè desitja mostrar el canal de Twitter a algú que admirem o potser l'aliment d'un altre autor en el seu blog? This tutorial shows you how. Aquest tutorial us mostra com.

Twitter Web App

Add Twitter to Your Blog (step by step) Afegir Twitter al bloc (pas a pas)
This is a simple but great tutorial: a “step-by-step guide to adding Twitter to your blog without it hanging your website”. Es tracta d'una simple però gran tutorial: un "pas a pas guia a l'addició de Twitter al bloc sense que pengen del seu lloc web". Great description. Gran descripció.

Twitter Web App

Scripting Twitter with cURL Scripting Twitter amb CURL
cURL is a versatile command-line utility designed to script Web page interactions. CURL és una versàtil utilitat de línia de comandes dissenyat per a la pàgina web de seqüència de les interaccions. As a little demo, this tutorial shows you how to use it to easily to overcome the shortcomings of Twitter’s API. Com un petit demo, aquest tutorial es mostra com utilitzar fàcilment per superar les deficiències de l'API de Twitter. You can also view the Perl + LWP version of this tutorial here: Scripting Twitter with Perl + LWP També podeu veure la versió de Perl + lwp d'aquest tutorial aquí: Twitter d'scripts en Perl + lwp

PHP + Twitter + Google Calendar + SMS PHP + Twitter + Google Calendar + SMS
This tutorial shows you how to add an event to Google Calendar by text message. Aquest tutorial es mostra com afegir un esdeveniment a Google Calendar per missatge de text. It shows you how to hook up your Twitter account to Google Calendar using their APIs. Le mostra com connectar el compte de Twitter a Google Calendar a través de la seva API.

TwitterZoid PHP Script TwitterZoid Script PHP
TwitterZoid is the name of this PHP script for parsing Twitter RSS feeds. TwitterZoid és el nom d'aquest script PHP per parser Twitter RSS. This tutorial shows you how to successfully implement this. Aquest tutorial es mostra com aplicar amb èxit aquest.

Twitter and AJAX Tutorials Twitter i Tutorials AJAX

Tweet! Tweeter! Unobtrusive jQuery Twitter Widget Tutorial JQuery discreta Twitter Widget Tutorial
Tweet is an unobtrusive, fast-loading, feature-rich jQuery plug-in that lets you easily display your tweets on your website. Tweeter és un discret, ràpid de càrrega, amb moltes característiques jQuery plug-in que li permet mostrar fàcilment els teus tweets en el seu lloc web.

Twitter Web App

jQuery Plug-in for Twitter jQuery Plug-in per a Twitter
This is a simple, unobtrusive and customizable client-side method for easily embedding a Twitter feed on a Web page. Aquesta és una simple, discreta i personalitzable mètode del costat del client per a una fàcil integració de Twitter s'alimenten d'una pàgina Web. From Coda, you know it’s going to be smooth. De Coda, vostè sap que va a ser suau. View demo here . Veure demo aquí.

Twitter Web App

PHP and Ajax with the Twitter API PHP i Ajax amb l'API de Twitter
This tutorial shows you how to use jQuery, PHP and a little AJAX to connect to the Twitter API and return results. Aquest tutorial mostra com utilitzar jQuery, PHP i una mica de AJAX per connectar-se a l'API de Twitter i obtindrà resultats.

Twitter Web App

Authenticating Twitter API Calls with PHP and jQuery Demana API de Twitter autenticació amb PHP i jQuery
In this tutorial, you are shown how to authenticate the API calls to your Twitter credentials (to be able to return your favorites). En aquest tutorial, se li indica la manera d'autenticar les trucades a l'API de Twitter seva credencials (per poder tornar als seus favorits).

Twitter Followers Counter Tutorial Twitter seguidors contra Tutorial
Here, you are taught how to create your very own Twitter counter, showing how many followers you have. Aquí se'ls ensenya a crear el teu propi comptador Twitter, mostrant el nombre de seguidors que té. View demo here . Veure demo aquí.

Twitter Web App

Juitter - jQuery Plug-In to Put Twitter Live on your Website Juitter - jQuery plug-in de Twitter per posar al seu lloc web en viu
Juitter is a small and fast-loading plug-in. Juitter és un petit i ràpid de càrrega de plug-in. It not only shows tweets to or from a user, but can be filtered to show tweets containing a specific word or restrict searches by language. No només mostra tweets des de o cap a un usuari, però pot ser filtrada per mostrar tweets que continguin una determinada paraula o restringir les cerques per idioma. You can also show avatars, which makes this jQuery plug-in quite unique. També pot mostrar els avatars, la qual cosa fa que aquesta jQuery plug-in força singular. View demo here . Veure demo aquí.

Twitter Web App

Twitter Emulation, Using MooTools 1.2 and PHP Twitter Emulació, Ús de mootools 1.2 i PHP
What most people probably don’t know is how simple it is to emulate Twitter’s functionality. El que la majoria de la gent probablement no saben és lo fàcil que és per emular la funcionalitat de Twitter. Using PHP, MySQL and MooTools JavaScript, you can implement a Twitter-like status system in no time. Ús de PHP, MySQL i mootools Javascript, pot aplicar un Twitter-com el sistema d'estats en cap moment.

Twitter Web App

Sidebar, Widgets and Badges Barra lateral, Widgets i Divises

Create a Twitter Box in Your Sidebar Twitter crear una casella a la columna lateral
In this tutorial, you’ll learn how to easily create a fancy box that displays your latest Twitter rants in your sidebar, without having to turn to clunky plug-ins that bog down your blog. En aquest tutorial, aprendràs com crear fàcilment una caixa de luxe que es mostrarà la més recent Twitter rants a la columna lateral, sense haver de recórrer a plug-ins d'clunky que atasca vostre bloc.

Twitter Web App

How to Create Your Own Twitter WP Plug-In Com crear el teu propi Twitter WP Plug-In
In this tutorial, you will be shown how to write a simple widget to allow your readers to share your posts on their Twitter accounts. En aquest tutorial, es mostrarà com escriure un simple artefacte per permetre als seus lectors a compartir les seves entrades en els seus comptes de Twitter.

Twitter Web App

How to Display Your Twitter Status Message in a Speech Bubble Com mostrar la teva Twitter Estat en un missatge de veu Bubble
Display your latest tweet in a nice speech bubble. Mostrar el seu més recent tweeter en un bonic discurs bombolla. It can be a pain in the neck creating this with pure CSS and images, so this tutorial will help. Pot ser un dolor en el coll amb la creació d'aquest pur CSS i les imatges, per la qual cosa aquest tutorial serà de gran ajuda. A nice effect. Un bon efecte.

Twitter Web App

Unobtrusive, Lazy-Loading Badge Using the Twitter API Discreta, mandrosos-Carregant Identificador Ús de l'API de Twitter

Twitter Web App

A Resizable CSS-Based Twitter Website Badge Una mida CSS Basat en Twitter Web Identificador
If you find the official Twitter badges too big and clunky, then this tutorial is for you. Si trobeu que l'oficial de Twitter insígnies i clunky massa gran, llavors aquest tutorial és per a vostè. Display your latest tweet in a neat CSS-designed widget that resizes depending on the size of your tweet. Mostrar el seu més recent tweeter en un pur CSS dissenyat giny que la mida en funció de la mida de la seva tweeter.

Twitter Web App

Custom Twitter Badge Tutorial CSS Twitter costum Identificador Tutorial CSS
If you’re struggling to get Twitter to suit your website, then this tutorial will show you how to customize the different elements and create your own Twitter badge. Si vostè està lluitant per obtenir Twitter per adaptar-se al seu lloc web, llavors aquest tutorial t'ensenyarà a personalitzar els diferents elements i crear la seva pròpia targeta de Twitter. View demo here . Veure demo aquí.

Twitter Web App

Building My Own Twitter Badge with RSS Construint meu Twitter Identificador amb RSS
In this tutorial, you will make your own Twitter badge with PHP by reading the RSS feed that Twitter provides. En aquest tutorial, vostè podrà veure la teva pròpia insígnia de Twitter amb PHP mitjançant la lectura de la font RSS que proporciona Twitter. The default Twitter badge uses script tags that do not display when a user has JavaScript disabled. El valor per defecte Twitter insígnia que utilitza etiquetes de seqüència de comandaments no es mostren quan un usuari té JavaScript desactivat. This code will render no matter what and still displays links and the names of tweeters. Aquest codi farà que no importa què i encara mostra els vincles i els noms dels tweeters.

Official Twitter Badges Insígnies Oficials de Twitter
Display your latest updates with a customized widget (or “badge”) from Twitter itself. Mostra les seves últimes actualitzacions personalitzades amb un giny (o "placa") de Twitter pròpia.

Twitter Web App

30+ Twitter Icons And Badges 30 + Twitter icones i insígnies
A large collection of Twitter badges, buttons and icons, available for free download. Una gran col lecció de Twitter insígnies, botons i icones, disponible per a descàrrega gratuïta.

Twitter Web App

Building a Twitter Application Creació d'una aplicació Twitter

How to Build Your First Flash Twitter Mash-Up in Four Lines of Code! Com Construir seu primer Flash Twitter Mash-fins a quatre línies de codi!
Build a Twitter mash-up in four lines of code? Twitter construir un conglomerat web en quatre línies de codi? That’s all you need, according to this tutorial, to get the latest public timeline updates from Twitter into Flash. Això és tot el que necessita, d'acord amb aquest tutorial, per obtenir les últimes actualitzacions de calendari públic Twitter en Flash.

Twitter Client for Android Client Twitter per Android
A tutorial showing how to create a Twitter client for Android (ie how to make XML-over-HTTP calls). Un tutorial que mostra com crear un client de Twitter per Android (és a dir, com fer que l'XML a través de trucades HTTP).

Building an Application with the Twitter API Construir una aplicació amb l'API de Twitter
Twitter API libraries are available for most popular programming languages, and they’re opening up new possibilities for publishing information. Twitter API estan disponibles per a les biblioteques més populars llenguatges de programació, i estan obrint noves possibilitats de publicació de la informació. In this tutorial, you will use a short Python script to create tweets when the Dow Jones Industrial Average (or any stock or index you like) makes a big jump. En aquest tutorial, que utilitzarà una breu seqüència de comandaments per crear tweets quan el Dow Jones Industrial Average (o qualsevol acció o índex que t'agrada) fa un gran salt.

How to Build a Twitter Agent Com Construir un agent Twitter
In this article, you will build a useful Twitter service to track the blogosphere. En aquest article, que construirà un útil servei de Twitter per seguir la blogosfera.

Twitter Web App

Building Your Own Twitter Client with Fluid and jQuery La construcció del seu propi client de Twitter amb fluids i jQuery
Here, you will learn how to build your own Twitter client using Fluid (which contains Web apps in their own process/window), to see if it is possible to build a completely open-source, ad-free Twitter-like client on a single Web page, using only JavaScript and HTML. Aquí, vostè aprendrà com compilar el vostre client utilitzant Twitter fluids (que conté les aplicacions web en el seu propi procés o finestra), per veure si és possible construir una completament de codi obert, lliure d'ad-Twitter com a client en una única pàgina web, utilitzant exclusivament JavaScript i HTML.

Twitter Web App

Twitter Libraries of Note Twitter de Biblioteques de la Nota

Twitter Web App

TwitterScript (Actionscript) TwitterScript (Actionscript)
This is an ActionScript 3.0 library for accessing Twitter’s APIs. Aquesta és una biblioteca de ActionScript 3.0 per accedir a l'API de Twitter. This was originally code from Twitter, but it is being open sourced so that it can be maintained and kept current. Aquest va ser originalment codi de Twitter, però és l'obertura d'origen perquè pugui ser mantingut i es mantenen en curs.

QTwitLib (C++) QTwitLib (C + +)
QTwitLib is currently in a functioning stage, which allows a user to make calls to the library, which in turn makes POST/GET requests to Twitter and returns a message and status code for the action request. QTwitLib es troba actualment en una etapa de funcionament, que permet a l'usuari fer trucades a la biblioteca, que al seu torn fa que POST / sol licituds GET a Twitter i retorna un missatge de codi d'estat i per l'acció de petició.

java-twitter (Java) java-twitter (Java)
A Java wrapper around the Twitter API. A tot l'embolcall de Java API de Twitter.

jtwitter (Java) jtwitter (Java)
JTwitter is a small library providing easy access to the Twitter API. JTwitter és una petita biblioteca que ofereix un accés fàcil a l'API de Twitter. Set and get your status, manage your network of friends, message friends, etc. Establir i rebre el seu estat, la gestió de la seva xarxa d'amics, amics de missatges, etc

My Twitter (PHP) El meu Twitter (PHP)
This class can be used to set and retrieve a Twitter user status. Aquesta categoria pot ser usat per fixar i recuperar un estat de l'usuari de Twitter.

TwitterLibPHP (PHP) TwitterLibPHP (PHP)
An object-oriented PHP interface for the Twitter API. Orientat a objectes de PHP per a la interfície API de Twitter.

PHP Twitter (PHP) Twitter del PHP (PHP)
A Twitter class for PHP, forked, modified and enhanced. Una classe de Twitter per a PHP, bifurcacions, modificat i millorat.

PHP Twitter (PHP) Twitter del PHP (PHP)
PHP Twitter is a (wrapper) class for communicating with the Twitter API. PHP és un Twitter (embolcall) de classe per a la comunicació amb l'API de Twitter.

python-twitter (Python) python-twitter (Python)
A Python wrapper around the Twitter API. A tot l'embolcall Python API de Twitter.

twitty-twister (Python) Twitty-embarbussaments (Python)
A twisted client for Twitter-like APIs. Un client de Twitter trenat-com API.

Twittery (Ruby) Twittery (Ruby)
Twittery is a lightweight Ruby class that interfaces with Twitter’s API to make interacting with Twitter as simple as possible. Twittery és un lleuger Ruby classe que les interfícies amb l'API de Twitter per fer la interacció amb Twitter el més simple possible.

 
jesus ferre © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour